کف پوش ها و پوشش ها

کف پوش ها . پوشش ها


عنوان محصول

عنوان محصول

عنوان محصول

عنوان محصول

عنوان محصول

کف پوش ها و پوشش ها

جدای از نیازهای تولید هر سازه و کاربری انواع مواد شیمیایی صنعت ساختمان به هنگام تولید و نگهداری های بعدی و حفاظت از آنها در برابر مشکلات بیرونی و جانبی نظیر آب های سطحی و مقاوم نمودن بنا در برابر آن، تردید و ترافیک روی سطوح کف ، کج باران ها و امکان نمود به داخل سازه ، مرطوب نگهداری و دوره Curing نیازمند محصولات دیگری است که عنوان محصولات پوشش دارند.